Ο Tομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού διαθέτει την Ειδικότητα "Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων". Η εργαστηριακή άσκηση των μαθητών πραγματοποιείται στα εργαστήρια:

Φωτογραφίες

 

Για συνοπτική παρουσίαση του Τομέα Ηλεκτρολογίας πατήστε εδώ.

Περιγραφή Επαγγέλματος

Αναλαμβάνει τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, συνδέει τον ηλεκτρικό πίνακα, τα φωτιστικά σώματα, τους ρευματοδότες και όλες τις ηλεκτρολογικές εργασίες μιας οικοδομής. Αναλαμβάνει συντήρηση και τοποθέτηση ηλεκτροκινητήρων μιας βιομηχανικής εγκατάστασης, σύμφωνα με τα σχέδια. Τοποθετεί πίνακες διανομής ρεύματος, γείωση, μετρητές, διακόπτες, πρίζες κλπ. Εγκαθιστά και συντηρεί ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παροχής ηλιακής ενέργειας καθώς και γεννήτριες ηλεκτρικού ρεύματος για έκτακτες παροχές. Σχεδιάζει, εγκαθιστά και συντηρεί εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού και εγκαταστάσεις πομπών και δεκτών ραδιοκυμάτων μέσω δορυφόρων. Επίσης, συναρμολογεί, τοποθετεί και επισκευάζει φωτιστικά σώματα και διάφορες ηλεκτρικές επαγγελματικές και οικιακές συσκευές.

 Ο απόφοιτος της ειδικότητας  Τεχνικός  Ηλεκτρολογικών  Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων μπορεί να:

 • Σχεδιάζει και να κατασκευάζει ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων και βιομηχανικών χώρων με κυκλώματα: φωτισμού, συσκευών, γειώσεων, τηλεφώνου, θυροτηλεφώνου, TV, πυρανίχνευσης, συναγερμού, δικτύων H/Y, αλεξικέραυνων, θέρμανσης, ανελκυστήρων, πινάκων κίνησης και φωτισμού, αυτοματισμών κίνησης (συμβατικών ή με PLC).
 • Μετράει και να ελέγχει την ασφαλή λειτουργία της ηλεκτρικής εγκατάστασης και συσκευών.
 • Συντηρεί, εντοπίζει και επισκευάζει βλάβες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων  και μηχανών.
 • Βελτιώνει και εκσυγχρονίζει την εγκατάσταση με σύγχρονη τεχνολογία.

Επαγγελματικά δικαιώματα - Επαγγελματικές Προοπτικές από ΕΠΑ.Λ.

Οι απόφοιτοι του τομέα Ηλεκτρολόγων ΕΠΑΛ μπορούν να πάρουν ΠΤΥΧΙΟ  και ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ.

Οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ με το απολυτήριο έχουν δυνατότητα εισαγωγής στα Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Έχοντας το πτυχίο οι απόφοιτοι της ειδικότητας ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ του ηλεκτρολογικού τομέα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τις ρυθμίσεις και τις προϋποθέσεις που ορίζει, μπορούν να αποκτήσουν επαγγελματικές άδειες, όπως περιγράφεται παρακάτω:    

 Άδειες ηλεκτροτεχνίτη:

 • Ειδικότητας Φωτισμού
 • Ειδικότητας Κίνησης
 • Ειδικότητας Ανελκυστήρων, με συμπλήρωση του 20ου έτους της ηλικίας τους.
 • Ειδικότητας Υποσταθμών Εναερίων και Υπόγειων Δικτύων.
Οι παραπάνω άδειες δεν δίνουν το δικαίωμα αυτοτελούς εργασίας. Είναι οι πρώτες άδειες που παρέχουν απλώς το δικαίωμα να δουλέψει κάποιος σαν ειδικευμένος τεχνίτης υπό την εποπτεία και ευθύνη αδειούχου εγκαταστάτη.
Μετά από τις παραπάνω άδειες και συμπληρώνοντας προϋπηρεσία μόνο 18 μήνες, δηλαδή  450 Ημερομίσθια (επαληθεύεται με τα ένσημα του ΙΚΑ) σε μία ή περισσότερες ηλεκτρολογικές ειδικότητες των κατεχόμενων αδειών τεχνίτη, μπορεί πλέον να πάρει τις πρώτες Άδειες Ασκήσεως Επαγγέλματος «Ηλεκτρολόγων Εγκαταστάσεων Κτιρίων» ισχύος 25 KW.
Οι Αδειούχοι Ηλεκτρολόγοι μπορούν να δουλέψουν σε δική τους επιχείρηση, σαν ελεύθεροι επαγγελματίες ή σε ξένη επιχείρηση, στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα και να είναι υπεύθυνοι για μελέτες, κατασκευές, συντήρηση, επισκευή και έλεγχο της εγκατεστημένης ισχύος ενός κτιρίου που έχουν την δυνατότητα να επιβλέπουν. 
Οι Ηλεκτρολόγοι μπορούν να αποκτήσουν σταδιακά και μεγαλύτερες Άδειες, που μπορούν να φτάσουν τα 35, 65, 125 KW, με την πάροδο του χρόνου και με την συνεχή εργασία στον συγκεκριμένο τομέα.

Περισσότερες πληροφορίες: www.eoppep.gr

Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.

Τομέας: Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

Ειδικότητα: Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων & Δικτύων

Επαγγελματικές άδειες

Ο απόφοιτος της ειδικότητας:  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ, του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού των ΕΠΑ.Λ., βάσει του Π.Δ. 108/2013, (ΦΕΚ 141/τ.Α/12.06.2013) μπορεί να αποκτήσει τις παρακάτω Επαγγελματικές Άδειες:

Εργασία στον κλάδο της Ηλεκτρολογίας O απόφοιτος του Τομέα Ηλεκτρολογίας των ΕΠΑΛ μπορεί να Αναγγείλει την Έναρξη των παρακάτω Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (μόνον με το πτυχίο ΕΠΑΛ, χωρίς εξετάσεις και χωρίς προϋπηρεσία):

 • Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Α' ειδικότητας
 • Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Γ' ειδικότητας
 • Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Δ' ειδικότητας

ΠΡΟΣΟΧΗ: όλες οι παραπάνω άδειες δεν δίνουν το δικαίωμα αυτοτελούς εργασίας. Ο ειδικευόμενος Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος θα πρέπει να εργάζεται υπό τις οδηγίες και τη συνεχή καθοδήγηση Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου ή Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου.

 Άδεια  Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας

Μετά την έκδοση της βεβαίωσης αναγγελίας, οι τεχνίτες Ηλεκτρολόγοι: (α) εάν είναι κάτοχοι διπλώματος ΙΕΚ, αφού αποκτήσουν προϋπηρεσία ενός έτους στην Α΄ ειδικότητα, (β) εάν είναι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑΛ, αφού αποκτήσουν διετή προϋπηρεσία στην Α΄ ειδικότητα, υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, προκειμένου να αποκτήσουν την άδεια του Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας.

 Άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Φωτοβολταϊκών συστημάτων μικρής κλίμακας

Οι κάτοχοι άδειας Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας, αφού αποκτήσουν από την έκδοση της άδειας του αρχιτεχνίτη προϋπηρεσία δώδεκα (12) μηνών σε φωτοβολταϊκά συστήματα μικρής κλίμακας, εκ των οποίων τουλάχιστον τρεις (3) μήνες στην υλοποίηση μελετών, όπου αυτή απαιτείται, ή στην κατασκευή/ τοποθέτηση/εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων μικρής κλίμακας, υποβάλλουν αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, προκειμένου να αποκτήσουν την άδεια του Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου φωτοβολταϊκών συστημάτων μικρής κλίμακας. Ο Αρχιτεχνίτης Ηλεκτρολόγος Α΄ Ειδικότητας αποκτά την άδεια του Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Μικρής Κλίμακας, μέσω εξετάσεων.

Άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης Ομάδας Α΄ Ειδικότητας

Οι κάτοχοι (α) άδειας αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας, αφού αποκτήσουν, από την έκδοση της άδειας αρχιτεχνίτη, προϋπηρεσία τριανταέξι (36) μηνών σε εγκαταστάσεις της Α΄ Ειδικότητας, δώδεκα (12) μήνες εκ των οποίων θα πρέπει να έχουν αποκτηθεί στην κατασκευή εγκαταστάσεων της Α΄ Ειδικότητας και, εξ αυτών, οι έξι (6) μήνες στην κατασκευή εγκαταστάσεων παραγωγής, μεταφοράς, μετασχηματισμού ή διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, (β) άδειας εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου φωτοβολταϊκών συστημάτων μικρής κλίμακας, αφού αποκτήσουν, από την έκδοση της άδειας εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου φωτοβολταϊκών συστημάτων μικρής κλίμακας, προϋπηρεσία είκοσι τεσσάρων (24) μηνών σε εγκαταστάσεις της Α΄ Ειδικότητας, η οποία τουλάχιστον για οκτώ (8) μήνες θα πρέπει να έχει αποκτηθεί στην κατασκευή εγκαταστάσεων της Α΄ Ειδικότητας, υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, προκειμένου να αποκτήσουν την άδεια του Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης Ομάδας Α΄ Ειδικότητας, μέσω εξετάσεων.

Δικαιώματα βαθμίδων Α' Ειδικότητας 

Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α' Ειδικότητας: 

Όλες οι δραστηριότητες της Α' Ειδικότητας μόνο με συνεχή επίβλεψη. 

Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας: 

Όλες οι δραστηριότητες της Α' Ειδικότητας μόνο με συνεχή επίβλεψη.

 

1. Ηλιακά Φωτοβολταϊκά Συστήματα μικρής κλίμακας: Παραγωγή ενέργειας μέχρι 10 KW και τάση μεταξύ αγωγού φάσης - γης έως 1000 V 

 2. Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις 1ης Ομάδας. 

Τάση μεταξύ αγωγού φάσης γης μικρότερη των 1.000 V & 

- Ισχύς για φωτισμό και συσκευές < 130 KW ή 

- Ισχύς για μηχανήματα < 150 KW ή 

 - Ισχύς για παραγωγή, μεταφορά, μετασχηματισμό και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας < 150 KW 

3. Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις 2ης Ομάδας. 

Τάση μεταξύ αγωγού φάσης γης μεγαλύτερης των 1.000 V & 

- Ισχύς για φωτισμό και συσκευές < 130 KW ή 

- Ισχύς για μηχανήματα < 150 KW ή 

- Ισχύς για παραγωγή, μεταφορά, μετασχηματισμό και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας < 250 KW. 

Τάση μεταξύ αγωγού φάσης  γης μικρότερης των 1.000 V & 

- Ισχύς για παραγωγή, μεταφορά, μετασχηματισμό και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας > 150 KW και < 250 KW. 

4. Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις 3ης Ομάδας. 

Τάση μεταξύ αγωγού φάσης  γης μεγαλύτερης των 1.000 V & 

- Ισχύς για φωτισμό και συσκευές > 130 KW και < 200 KW ή 

- Ισχύς για μηχανήματα > 150 KW και < 200 KW ή 

- Ισχύς για παραγωγή, μεταφορά, μετασχηματισμό και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας > 250 KW και < 600 KW. 

Τάση μεταξύ αγωγού φάσης  γης μικρότερης των 1.000 V & - Ισχύς για φωτισμό και συσκευές > 130 KW και < 200 KW ή 

- Ισχύς για μηχανήματα > 150 KW και < 200 KW ή 

- Ισχύς για παραγωγή, μεταφορά, μετασχηματισμό και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας > 250 KW. 

5. Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις 4ης Ομάδας. 

Τάση μεταξύ αγωγού φάσης γης μεγαλύτερης των 1.000 V & 

- Ισχύς για φωτισμό και συσκευές > 200 KW ή 

- Ισχύς για μηχανήματα > 200 KW ή 

- Ισχύς για παραγωγή, μεταφορά, μετασχηματισμό και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας > 600 KW. 

Τάση μεταξύ αγωγού φάσης  γης μικρότερης των 1.000 V & - Ισχύς για φωτισμό και συσκευές > 200 KW ή 

- Ισχύς για μηχανήματα > 200 KW. 

6. Εγκαταστάσεις αλεξικέραυνων και ειδικές εγκαταστάσεις αντικεραυνικής προστασίας